Όροι Χρήσης

To https://shop.ace-hellas.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ & ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική & Πληροφορική Εταιρία με διακριτικό τίτλο ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ.
 
Η λειτουργία του καταστήματος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή) και του Π.Δ. 131/2003 (Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
 
Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρακαλούμε να συμβουλευθείτε και να συμφωνήσετε με τους κάτωθι όρους χρήσης. Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα shop.ace-hellas.gr και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής σε αυτόν  σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης του ιστοτόπου.
 
Οι όροι χρήσης και η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του shop.ace-hellas.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το shop.ace-hellas.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης  που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του shop.ace-hellas.gr.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.
 
Παρεχόμενη πληροφόρηση - Προϊόντα - Προϊόντα τρίτων 
Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου ασφαλή και πλήρη, παρέχοντας μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που αφορά σε δικά της προϊόντα ή υπηρεσίες υπό την επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, που έχουν προκύψει τυχαία ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας.
Τα προϊόντα τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου, αποτελούν ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι είναι και οι δικαιούχοι των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. Οι παροχείς των προϊόντων και των υπηρεσιών αυτών έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τις διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και ευθύνονται αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ δεν εγγυάται και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και το σύννομο των πληροφοριών που παρέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο από τρίτους σχετικά με τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες τους.
Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ καταβάλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια ελέγχου προϊόντων τρίτων. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων. Για το λόγο αυτό, η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου που αφορά προϊόντα τρίτων. Ως εκ τούτου οι χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του. Σε καμία περίπτωση η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 
Οδηγίες πληροφοριών και εμπορικών σημάτων πνευματικών δικαιωμάτων
Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση των υλικών που εμφανίζονται στους ιστοχώρους της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ μπορεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, και άλλους ισχύοντες νόμους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές ευθύνες. Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ περιφρουρεί συστηματικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, ή άλλων συνεργαζόμενων φορέων των οποίων σήματα ή και λογότυπα ή και προϊόντα χρησιμοποιεί και θα επιδιώξει ενεργά την αποκατάσταση οποιασδήποτε περιουσιακής ζημίας ή βλάβης της εμπορικής της φήμης που μπορεί να υποστεί από την κακή χρήση, ή κατάχρηση των δικαιωμάτων αυτών.
 
Παραγγελίες προϊόντων
Οι παραγγελίες των προϊόντων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τα προϊόντα αποστέλλονται σύμφωνα με την δημοσιευμένη πολιτική αποστολής προϊόντων. Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους από τη στιγμή που  τα προϊόντα της παραγγελίας δόθηκαν στον μεταφορέα προς παράδοση στο χρήστη.
 
Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα shop.ace-hellas.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
 
 
Ασφάλεια συναλλαγών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ επιτρέπει την πραγματοποίηση on-line συναλλαγών με τους ακόλουθους τρόπους :
α) Χρέωση VISΑ, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ή DINERS
β) Με αντικαταβολή
γ) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Η διαδικασία εξόφλησης πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω του secure server της Viva Payments με κρυπτογράφηση 128 bit, πιστοποιημένη από την Thawte. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το ηλεκτρονικό κατάστημα και οι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες του ΔΕΝ διατηρούν και δεν αποθηκεύουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας των χρηστών.
Η ευθύνη εξασφάλισης του απρόσβλητου της ασφάλειας των συναλλαγών με τους προαναφερθέντες τρόπους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων οργανισμών/νομικών προσώπων που τις διαχειρίζονται και τις προσφέρουν. Ο χρήστης κατά την εκτέλεση πληρωμών, σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλείται να μας ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή μη συνήθη πρακτική, προκειμένου να προβούμε σε κάθε πρόσφορη ενέργεια προστασίας των συναλλαγών.
 
Απόρρητο συναλλαγών
Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ τηρεί το απόρρητο όλων των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών ειδικά για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών ή/και των συναλλαγών τους.
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της παρούσης ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προσφορών, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το διαχειριστή προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΎΛΗΣ “shop.ace-hellas.gr”χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του διαχειριστή της ΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΎΛΗΣ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
 
Περιοχές αλληλεπίδρασης
Ο δικτυακός τόπος της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ περιλαμβάνει πίνακες ανακοινώσεων, chat και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Χρήση κάποιας από τις περιοχές αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της σύννομης και ευπρεπούς επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από την ανάρτηση/δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ, δεν παρακολουθεί, ούτε δύναται να παρακολουθεί τις αναρτήσεις και δημοσιεύσεις των χρηστών και συνεπώς δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας.
Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ παρέχει χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΎΛΗΣ που κάνει χρήση των σχετικών υπηρεσιών οφείλει να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις και διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/ χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων. Ο επισκέπτης/ χρήστης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στο υλικό που παρουσιάζει στους χώρους συνομιλιών.
 
Επιστροφή - Αντικατάσταση Προϊόντων
Τα προϊόντα που προμηθεύει το ηλεκτρονικό κατάστημα της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ μπορούν να επιστραφούν και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες:
1) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή
2) προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας
3) υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν  το οποίο οφείλεται σε κακή μεταφορά και δεν καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος.  Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ για να σας υποδείξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με την αντιπροσωπεία του προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη αχρησιμοποίητα και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή είναι υποχρεωτικό να προηγηθεί επικοινωνία με την ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ στο 210 6068600 ή στο email [email protected]
Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η ACE-Hellas ΑΤΕΠΕ δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. 
 
Έξοδα αποστολής

  Εντός Αττικής Εκτός Αττικής
Εκτυπωτές/Σαρωτές

Δωρέαν
(παράδοση σε ισόγειο)

Χρέωση ανάλογα την περιοχή και κατόπιν συνεννόησης (με μεταφορική)
Λοιπά προϊόντα (σύνολο παραγγελίας άνω των €100) Δωρεάν
+€5 αντικαταβολή
€5 (παράδοση στο κοντινότερο γραφείο της ACS σε περίπτωση δυσπρόσιτου)
+€3 αντικαταβολή
Λοιπά προϊόντα (σύνολο παραγγελίας κάτω των €100) €5
+€5 αντικαταβολή
€5 (παράδοση στο κοντινότερο γραφείο της ACS σε περίπτωση δυσπρόσιτου)
+€3 αντικαταβολή

 

Ακύρωση παραγγελίας
Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει σε διάστημα 24 ωρών από την λήψη της και μόνο εφόσον δεν έχει προηγουμένως αποσταλεί το προϊόν.